Capex
Véase Gasto de capital.
Browse by Subjects
Hipotecas revertidas
Poder
Método de costo
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)
Costo de adquisición