Search

Nearby Terms

European Union (EU)
Euroyen
Eurozone
EVA

European Union (EU)

definition

An alliance of European states that works together to address mutual concerns.